Đăng ký

Bài 6 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Tìm công thức hóa học dạng phân tử và dạng hợp chất kép của những chất có thành phần như sau:

a) Hợp chất A: \(32,9\% Na,{\rm{ }}12,9\% Al,{\rm{ }}54,2\% F\);

b) Hợp chất B: \(14\% K,{\rm{ }}9,7\% Al,{\rm{ }}30,5\% Si,{\rm{ }}45,8\% O\).

Hướng dẫn giải

a) Hợp chất A: \(32,9\% Na,{\rm{ }}12,9\% Al,{\rm{ }}54,2\% F\);

Gọi CTTQ của A: \(N{a_x}A{l_y}{F_z}\). Ta có:

 \(x:y:z = {{32,9} \over {23}}:{{12,9} \over {27}}:{{54,2} \over {19}} = 3:1:6.\)

Vậy công thức của A: \(N{a_3}Al{F_6}\) hay \(3NaF.Al{F_3}\).

b) Hợp chất B:  \(14\% K,{\rm{ }}9,7\% Al,{\rm{ }}30,5\% Si,{\rm{ }}45,8\% O\):

Gọi CTTQ của B: \({K_x}A{l_y}S{i_z}{O_t}\). Ta có:

 \(x:y:z:t = {{14} \over {39}} : {{9,7} \over {27}} : {{30,5} \over {28}} : {{45,8} \over {16}} = 1:1:3:8.\)

Vậy công thức của B là: \(KAlS{i_3}{O_8}\) hay \(KAl{O_2}.3Si{O_2}\).