Đăng ký

Bài 1 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Biến đổi hóa học nào sau đây là do \(Al{\left( {OH} \right)_3}\) có tính axit?

\(\eqalign{
& A.Al{(OH)_3}(r) \to A{l^{3 + }}({\rm{dd}}) \cr
& B.Al{(OH)_3}(r) \to A{l_2}{O_3}(r) \cr
& C.Al{(OH)_3}(r) \to {\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]^ - }({\rm{dd}}) \cr
& D.Al{(OH)_3}(r) \to A{l_2}{O_3}(r) \to Al(r) \cr} \)

Hướng dẫn giải

Chọn C.

 \(Al{(OH)_3} + O{H^ - } \to {\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]^ - }.\)