Đăng ký

Bài 2 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Hòa tan hoàn toàn \(10\) gam hỗn hợp gồm \(Al\) và \(A{l_2}{O_3}\) trong dung dịch \(NaOH\) dư thu được \(6,72\) lít khí \({H_2}\) (đktc). Phần trăm khối lượng của \(Al\) trong hỗn hợp là

A. \(48\%\)

B. \(50\%\)

C. \(52\%\)

D. \(54\%\)

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Ta có:

\(\eqalign{
& {n_{{H_2}}} = {{6,72} \over {22,4}} = 0,3(mol). \cr
& 2Al + 2NaOH + 6{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right] + 3{H_2} \uparrow . \cr
& 0,2\; \leftarrow\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; 0,3 \cr
& A{l_2}{O_3} + 2NaOH + 3{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]. \cr
& \Rightarrow {m_{Al}} = 0,2.27 = 5,4(g) \Rightarrow \% {m_{Al}} = {{5,4} \over {10}}.100 = 54\% \cr} \)

shoppe