Đăng ký

Bài 5 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 5. Hóa học đã sản xuất ra tơ sợi cho con người. Hãy lấy 3 thí dụ tơ sợi tổng hợp để minh họa.

Hướng dẫn giải

+ Tơ visco điều chế từ xenlulozơ.

+ Tơ enang (nilon 7).

+ Tơ capron (nilon 6).