Đăng ký

Bài 5 trang 181 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Có các dung dịch \(AlC{l_3},{\rm{ }}HCl,{\rm{ }}NaOH,{\rm{ }}{H_2}O\) và các dụng cụ cần thiết. Hãy điều chế và chứng minh tính lưỡng tính của \(A{l_2}{O_3}\) và \(Al{\left( {OH} \right)_3}\). Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

- Điều chế \(A{l_2}{O_3};{\rm{ }}Al{\left( {OH} \right)_3}\):

\(\eqalign{
& AlC{l_3} + 3NaOH_{đủ}\to Al{(OH)_3} \downarrow + 3NaCl. \cr
&2Al{(OH)_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow A{l_2}{O_3} + 3{H_2}O. \cr} \)

- Chứng minh tính lưỡng tính của \(A{l_2}{O_3}\) và \(Al{\left( {OH} \right)_3}.\)

\(A{l_2}{O_3}\) và \(Al{\left( {OH} \right)_3}\) vừa cho proton \({H^ + }\) vừa nhận proton \({H^ + }\)

\(\eqalign{
&  Al{(OH)_3} + 3HCl \to AlC{l_3} + 3{H_2}O. \cr
& Al{(OH)_3} + NaOH \to Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]. \cr
& A{l_2}{O_3} + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}O. \cr
& A{l_2}{O_3} + 2NaOH + 3{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]. \cr} \)