Đăng ký

Bài 4 trang 181 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Viết phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau, ghi rõ điều kiện của phản ứng và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử:

Hướng dẫn giải

\(\eqalign{
& (1)\;4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2A{l_2}{O_3}. \cr
& (2)\;A{l_2}{O_3} + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}O. \cr
& (3)\;AlC{l_3} + 3NaO{H}_{đủ} \to Al{(OH)_3} \downarrow + 3NaCl. \cr
& (4)\;Al{(OH)_3} + 3HCl \to AlC{l_3} + 3{H_2}O. \cr
& (5)\;Al{(OH)_3} + KOH \to K\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]. \cr} \)

\(\eqalign{
& (6)\;2Al{(OH)_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow A{l_2}{O_3} + 3{H_2}O. \cr
& (7)\;A{l_2}{O_3} + 2NaOH + 3{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]. \cr} \)