Đăng ký

Bài 2 trang 180 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit vừa tác dụng được với dung dịch kiềm?

A. \(AlC{l_3}\) và \(A{l_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3}\)

B. \(Al{(N{O_3})_3}\) và \(Al{\left( {OH} \right)_3}\)

C. \(A{l_3}{(S{O_4})_3}\) và \(A{l_2}{O_3}\)

D. \(Al{\left( {OH} \right)_3}\) và \(A{l_2}{O_3}\).

Hướng dẫn giải

Chọn D.

\(Al{\left( {OH} \right)_3}\) và \(A{l_2}{O_3}\) có tính lưỡng tính. Do đó vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng được với dung dịch kiềm.

\(\eqalign{
&  Al{(OH)_3} + 3HCl \to AlC{l_3} + 3{H_2}O. \cr
& Al{(OH)_3} + NaOH \to Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]. \cr
& A{l_2}{O_3} + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}O. \cr
& A{l_2}{O_3} + 2NaOH + 3{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]. \cr} \)