Đăng ký

Bài 4 trang 9 SGK Toán 5

Đề bài

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

\( \frac{7}{10}\) ... \(\frac{9}{10}\)                               \(\frac{92}{100}\) ... \(\frac{87}{100}\) ;

\(\frac{5}{10}\) ... \(\frac{50}{100}\)                             \(\frac{8}{10}\) ... \(\frac{29}{100}\) .

Hướng dẫn giải

\( \frac{7}{10}\) \(<\frac{9}{10}\) ;           \(\frac{5}{10}\) \(=\frac{50}{100}\);            

\(\frac{92}{100}\) \(>\frac{87}{100}\);            \(\frac{8}{10}\) \(>\frac{29}{100}\) .

shoppe