Đăng ký

Bài 4 trang 77 SGK Toán 5

Đề bài

Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn.

Hướng dẫn giải

Cách nhẩm 1: 

1% số cây là:   1200 : 100 = 12 (cây)

5% số cây là: 12 x 5 = 60 (cây)

10% số cây là: 12 x 10 = 120 (cây)

20% số cây là: 12 x 20 = 240 (cây)

25% số cây là: 12 x 25 = 300 (cây)

Cách nhẩm 2:

Ta có:  \( 5\% = \frac{5}{100}= \frac{1}{20}; \quad 10\% = \frac{10}{100}=\frac{1}{10}\)

           \( 20\% = \frac{20}{100}= \frac{1}{5}; \quad 25\% = \frac{25}{100}=\frac{1}{4}\)

Vậy: 5% số cây là: 1200 : 20 = 60 (cây)

         10% số cây là: 1200 : 10 = 120 (cây)

         20% số cây là: 1200 : 5 = 240 (cây)

         25% số cây là: 1200 : 4 = 300 (cây).

shoppe