Đăng ký

Bài 4 trang 33 SGK Sinh học 9

Đề bài

Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây ?

a)  2 ; b) 4 ; c) 8 ; d) 16.

Hướng dẫn giải

Số lượng NST trong tế bào trong các kì của giảm phân biến đổi theo sơ đồ sau

 

Đáp án C

Khi bước vào giảm phân I : tế bào sinh dục của ruồi giấm có bộ NST lưỡng bội kép : 2n = 8 NST kép

Kết thúc giảm phân I : Tế bào sinh dục của ruồi giấm có bộ NST đơn bội kép : 4NST kép

Bắt đầu giảm phân II: Tế bào sinh dục của ruồi giấm có bộ NST đơn bội kép : 4NST kép

Đến kì sau của giảm phân II : Các cromatit trong  NST kép tách nhau tại tâm động tạo thành 2 NST đơn và di chuyển về hai cực của tế bào=>  Tế bào sinh dục của ruồi giấm có 8 NST đơn

 

 

shoppe