Đăng ký

Bài 4 trang 237 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Đề bài

Một bình dung tích 5l chứa 7g nitơ (N2) ở nhiệt độ \({2^0}C\). Tính áp suất khí trong bình.

Hướng dẫn giải

\(\eqalign{
& V = 5(l) = {5.10^{ - 3}}({m^3});T = 2 + 273 = 275(K);\cr&{\mu _{{N_2}}} = 28(g) \cr
& p = {{mRT} \over {\mu V}} = {{7.8,31.275} \over {{{28.5.10}^{ - 3}}}}\cr&\;\;\; = 114262 \approx 1,{14.10^5}(Pa) \cr} \)