Đăng ký

Bài 4 trang 222 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 4. Viết các phương trình hóa học cho những chuyển đổi sau

 

Hướng dẫn giải

\(\eqalign{
& 1)\;Cr + 2HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow CrC{l_2} + {H_2} \uparrow \cr
& 2)\;CrC{l_2} + 2NaOH\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow Cr{(OH)_2} \downarrow + 2NaCl. \cr
& 3)\;4Cr{(OH)_2} + {O_2} + 2{H_2}O\buildrel {} \over
\longrightarrow 4Cr{(OH)_3}. \cr
& 4)\;Cr{(OH)_3} + NaOH\buildrel {} \over
\longrightarrow Na[Cr{(OH)_4}{\rm{]}} \cr
& 5)\;2CrC{l_2} + Cl_2\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2CrC{l_3} \cr
& 6)\;Cr{(OH)_3} + 3HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow CrC{l_3} + 3{H_2}O. \cr} \)