Đăng ký

Bài 2 trang 222 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 2. Kim loại trong cặp oxi hóa – khử nào sau đây có thể phản ứng với ion \(N{i^{2 + }}\) trong cặp \(N{i^{2 + }}/Ni\) ?

\(\eqalign{
& A.P{b^{2 + /}}Pb \;\;\;\;\;\;\;\;\;B.C{u^{2 + /}}Cu \cr
& C.S{n^{2 + }}/Sn\;\;\;\;\;\;\;\;D.C{r^{3 + }}/Cr \cr} \)

Hướng dẫn giải

Chọn D