Đăng ký

Bài 3 trang 222 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 3. Trong phản ứng :

\(Fe + {H_2}S{O_4}_{\;đ}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow F{e_2}{(S{O_4})_3} + S{O_2} + {H_2}O\)

 có bao nhiêu nguyên tử \(Fe\) bị oxi hóa và có bao nhiêu phân tử \({H_2}S{O_4}\) bị khử? 

\(\eqalign{
& A.\;2{\rm{ }}\text{ và } {\rm{ }}3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.\;1{\rm{ }}\text{ và }{\rm{ }}1 \cr
& C.\;3{\rm{ }}\text{ và } {\rm{ }}2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.\;2{\rm{ }}\text{ và }{\rm{ }}6 \cr} \)

Hướng dẫn giải

\(2Fe + 6{H_2}S{O_4}_{\;đ}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow F{e_2}{(S{O_4})_3} + 3S{O_2} +6 {H_2}O\)

Chọn A.