Đăng ký

Bài 4 trang 213 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 4. Hỗn hợp A gồm có 3 kim loại là \(Fe, Ag, Cu\). Ngâm hỗn hợp A trong lượng dư dung dịch của một chất B, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc, nhận thấy chỉ có sắt và đồng trong hỗn hợp tan hết, khối lượng \(Ag\) đúng bằng khối lượng của \(Ag\) vốn có trong hỗn hợp.

a) Hãy dự đoán chất B.

b) Nếu sau khi phản ứng kết thúc, thu được khối lượng \(Ag\) nhiều hơn khối lượng \(Ag\) vốn có trong hỗn hợp A thì chất có trong dung dịch B có thể là chất nào?

Viết tất cả các phương trình hóa học

Hướng dẫn giải

a)Chất B là \(FeC{l_3}\) hoặc \(F{e_2}{(S{O_4})_3}\) hoặc \(Fe{(N{O_3})_3}\).

\(Fe + 2F{e^{3 + }} \to 3F{e^{2 + }}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Cu + 2F{e^{3 + }} \to 2F{e^{2 + }} + C{u^{2 + }}\)

b) Chất B là \(AgN{O_3}\)

\(\eqalign{
& Fe + 2AgN{O_3}\buildrel {} \over
\longrightarrow Fe{(N{O_3})_2} + 2Ag \downarrow \cr
& Cu + 2AgN{O_3}\buildrel {} \over
\longrightarrow Cu{(N{O_3})_2} + 2Ag \downarrow \cr} \)