Đăng ký

Bài 1 trang 213 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 1. Phản ứng hóa học nào sau đây xảy ra?

\(\eqalign{
& A.C{u^{2 + }} + 2Ag\buildrel {} \over
\longrightarrow Cu + 2A{g^ + } \cr
& B.Cu + P{b^{2 + }}\buildrel {} \over
\longrightarrow C{u^{2 + }} + Pb \cr
& C.Cu + 2F{e^{3 + }}\buildrel {} \over
\longrightarrow C{u^{2 + }} + F{e^{2 + }} \cr
& D.Cu + 2F{e^{3 + }}\buildrel {} \over
\longrightarrow C{u^{2 + }} + 2Fe \cr} \)

Hướng dẫn giải

Chọn C