Đăng ký

Bài 2 trang 213 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 2. Cho sơ đồ phản ứng sau :

\(Cu + HN{O_3}\buildrel {} \over
\longrightarrow Cu{(N{O_3})_2} + NO + {H_2}O\)

Sau khi lập phương trình hóa học của phản ứng , ta có số nguyên tử Cu bị oxi hóa và số phân tử \(HN{O_3}\) bị khử là:

A.1 và 6                 B.3 và 6

C.3 và 2                 D.3 và 8

Hướng dẫn giải

Chọn C

\(3Cu + 8HN{O_3}\buildrel {} \over
\longrightarrow 3Cu{(N{O_3})_2} + 2NO \uparrow + 4{H_2}O\)

Số phân tử \(HN{O_3}\) bị khử tương ứng với số phân tử \(NO\) tạo thành do đó chọn C