Đăng ký

Bài 4 trang 205 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Đề bài

Một ống nước nằm ngang có đoạn bị thắt lại . Biết rằng áp suất bằng 8,0.104Pa tại một điểm có vận tốc 2m/s và tiết diện ống là S . Hỏi tốc độ và áp suất tại nơi có tiết diện \({S \over 4}\) bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

\(\eqalign{
& {p_1} = 8,{0.10^4}(Pa) \cr
& {v_1} = 2(m/s) \cr
& {S_2} = {{{S_1}} \over 4} \Leftrightarrow {{{S_1}} \over {{S_2}}} = 4 \cr
& {v_2}.{S_2} = {v_1}.{S_1} \Rightarrow {v_2} = {{{S_1}} \over {{S_2}}}{v_1} = 4.2 = 8(m/s) \cr
& {p_2} = {p_1} + {S \over 2}(v_1^2 - v_2^2) = {8.10^4} + {{{{10}^3}} \over 2}({2^2} - {8^2})\cr&\;\;\;\;\; = {5.10^4}(Pa) \cr} \)