Đăng ký

Bài 4 trang 121 - Sách giáo khoa Hóa 11

 Phân biệt hai khí propan và xiclopropan bằng dung dịch brom. Khí nào phai màu dung dịch brom là xiclopropan.

Tags