Đăng ký

Bài 1 trang 120 - Sách giáo khoa Hóa 11

 Nhận định đúng : Một số xicloankan có tham gia phản ứng cộng mở vòng.

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Tags
shoppe