Đăng ký

Bài 4 trang 102 SGK Sinh 12

Đề bài

Cho một cây đậu Hà Lan có kiểu gen dị hợp tử quy định với kiểu hình hoa đỏ tự thụ phấn. Ở đời sau người ta lấy ngẫu nhiên 5 hạt đem gieo. Xác suất để cả 5 hạt cho ra cả 5 cây đều có hoa trắng là bao nhiêu? Xác suất để trong số 5 cây con có ít nhất có một cây hoa đỏ là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Cơ thể dị hợp 1 cặp gen tự thụ phấn cho đời sau phân ly 3 trội : 1 lặn

Sử dụng công thức phần bù: có ít nhất 1 cây = 1 – không có cây nào

Lời giải chi tiết

P: Aa × Aa → 3A-:1aa

- Xác suất lấy được 5 hạt khi gieo đều cho hoa trắng là (1/4)5

- Xác suất trong 5 hạt đó có ít nhất 1 hạt khi gieo cho cây hoa đỏ là 1 - 1/4)5