Đăng ký

Bài 8 trang 102 SGK Sinh 12

Đề bài

Đế tạo giống vi sinh vật, người ta hay dùng biện pháp gì? Giải thích.

Hướng dẫn giải

Để tạo giống vi sinh vật người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến vì:

- Các đột biến đều được biểu hiện ngay (vì hệ gen của VSV đơn bội)

- Thời gian thế hệ ngắn (sinh trưởng và sinh sản nhanh).