Đăng ký

Bài 3 trang 102 SGK Sinh 12

Đề bài

Hãy giải thích cách thức phân loại biến dị được nêu trong bài và cho biết đặc điểm của từng loại.

Hướng dẫn giải

Cách phân chia biến dị theo khả năng có thể di truyền hay không?

- Thường biến: những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen do sự thay đổi của môi trường sống.

- Đột biến: những biến đổi trong vật chất di truyển.

+ Đột biến gen: những biến đổi trong cấu trúc của gen.

+ Đột biến NST: 

      * Đột biến cấu trúc NST: thay đổi cấu trúc của NST.

      * Đột biến số lượng NST: Thay đổi số lượng NST trong tế bào

           - Lệch bội: thay đổi ở 1 số cặp

           - Đa bội: thay đổi ở tất cả các cặp

                Đa bội lẻ: 3n, 5n, 7n...

                 Đa bội chẵn  : 4n,6n,8n..