Đăng ký

Bài 3 trang 92 SGK Toán 5

Đề bài

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang:

Hướng dẫn giải

Sử dụng tính chất: hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.

Lời giải chi tiết

Có thể vẽ thêm vào mỗi hình hai đoạn thẳng như sau:

Lưu ý: có nhiều cách vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang, học sinh tùy chọn cách phù hợp.

shoppe