Đăng ký

Bài 3 trang 145 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch \(CuSO_4\), sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4,2857 gam. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là :

A. 1,9990 gam                                           B. 1,9999 gam.

C. 0,3999 gam                                           D. 2,1000 gam.

Hướng dẫn giải

\(Fe+CuSO_4\rightarrow FeSO_4+Cu\)

Ta có: \(n_{Fe phản ứng}=n_{Cu}=\dfrac {4,2857-4}{64-56}=0,0357125 (mol)\)

\(m_{Fe phản ứng}=n_{Fe phản ứng} \times 56= 1,9999(g)\)

Vì vậy, chúng ta chọn B