Hướng dẫn giải

   Bài 3 (Trang 14, SGK)

   Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là: 

   \(\dfrac{12.98,89 + 13.1.11}{100}= 12,011\)

   Vì vậy, chúng ta chọn B. 

Có thể bạn quan tâm