Đăng ký

Bài 3 trang 119 SGK Toán 5

Đề bài

So sánh các số đo sau đây:

a) 913,232413m3 và 913 232 413cm3.

b) \(\frac{12345}{1000}\) mvà 12,345m3.

c) \(\frac{8372361}{100}\)m3 và 8 372 361dm3.

Hướng dẫn giải

Đổi về cùng đơn vị đo rồi so sánh.

Lời giải chi tiết

a) 913,232413m3 = 913 232 413cm3.

b) \(\frac{12345}{1000}\) m= 12,345m3.

c) \(\frac{8372361}{100}\)m3 = 83723610dm3 > 8 372 361dm3.

shoppe