Đăng ký

Bài 2 trang 82 SGK Toán 5

Đề bài

Viết các phân số sau thành số thập phân (dùng máy tính bỏ túi để tính)

\(\frac{3}{4}\);            \(\frac{5}{8}\);              \(\frac{6}{25}\);              \(\frac{5}{40}\).

Hướng dẫn giải

\(\frac{a}{b} = a: b\). Do đó để viết các phân số thành số thập phân ta có thể lấy tử số chia cho mẫu số.

Lời giải chi tiết

Chia tử số cho mẫu số:

- Ấn 3 : 4 = , ta có:  \(\frac{3}{4}\)= 0,75;

- Ấn 5 : 8 =, ta có:   \(\frac{5}{8}\) = 0,625;

- Ấn 6 : 2 5 =, ta có:  \(\frac{6}{25}\) = 0,24;

- Ấn 5 : 4 0 =, ta có:  \(\frac{5}{40}\) = 0,125.

shoppe