Đăng ký

Bài 2 trang 60 SGK Toán 5

Đề bài

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

\(1000ha\);         \(125ha\);            

\(12,5ha\);             \(3,2ha\).

Hướng dẫn giải

\(1km^2 =100ha\), do đó, để đổi một số có đơn vị ha sang đơn vị ki-lô-mét vuông ta chỉ cần chia số đó cho 100.

Lời giải chi tiết

\(1000ha ={{1000} \over {100}} \,\,km^2= 10\,\, km^2\) 

\(125\,\,ha ={{125} \over {100}}\,\, km^2= 1 ,25\,\, km^2\)     

\(12,5ha= {{12,5} \over {100}}\,\,k{m^2} =  {{125} \over {1000}}\,\,k{m^2}\)\(= 0,125km^2\)

\(3,2\,\,ha ={{3,2} \over {100}}\,\,k{m^2}= {{32} \over {1000}}\,\,k{m^2}\)\(= 0,032\,\, km^2\).

shoppe