Đăng ký

Bài 2 trang 168 SGK Toán 5

Đề bài

Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa có cạnh 10cm.

a) Tính thể tích cái hộp đó.

b) Nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn An cần dùng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy màu ? 

Hướng dẫn giải

Áp dụng các công thức:

Thể tích = cạnh x cạnh x cạnh;

Diện tích toàn phần = diện tích một mặt x 6 = cạnh x cạnh x 6. 

Lời giải chi tiết

a) Thể tích cái hộp hình lập phương là:

            10 x 10 x 10 = 1000 (cm3)

b) Diện tích giấy màu cần dùng để dán các mặt của cái hộp đó chính là diện tích toàn phần của hình lập phương.

Diện tích giấy màu cần dùng là:

            10 x 10 x 6 = 600 (cm2)

                                       Đáp số: a) 1000cm3 ; b) 600cm2

shoppe