Đăng ký

Bài 2 trang 128 SGK Toán 5

Đề bài

Một hình lập phương có cạnh 1,5m. Tính:

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương;

b)  Diện tích toàn phần của hình lập phương;

c) Thể tích của hình lập phương.

Hướng dẫn giải

Áp dụng các công thức: 

- Diện tích xung quanh = diện tích một mặt x 4 = cạnh x cạnh x 4.

- Diện tích toàn phần = diện tích một mặt x 6 = cạnh x cạnh x 6.

- Thể tích V là: V = cạnh x cạnh x cạnh.

Lời giải chi tiết

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

              1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

              1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2)

c) Thể tích hình lập phương là:

              1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3)

                           Đáp số: a) 9m2;   b) 13,5m2;   c) 3,375m3

shoppe