Đăng ký

Bài 2 trang 123 SGK Toán 5

Đề bài

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Áp dụng các công thức:

- Diện tích mặt đáy = chiều dài x chiều rộng.

- Diện tích xung quanh = chu vi đáy x chiều cao.

- Thể tích = chiều dài x chiều rộng x chiều cao.

Lời giải chi tiết

+) Hình hộp chữ nhật (1):

Diện tích mặt đáy:       11 x 10 = 110 cm2

Diện tích xung quanh:  (11 + 10) x 2 x 6 = 252 cm2

Thể tích:                      11 x 10 x 6 = 660cm3

+) Hình hộp chữ nhật (2):

Diện tích mặt đáy:        0,4 x 0,25 = 0,1 m2

Diện tích xung quanh:   (0,4 + 0,25 ) x 2 x 0,9 = 1,17 m2

Thể tích:                       0,4 x 0,25 x 0,9 = 0,09 m3

Hình hộp chữ nhật (3):

Diện tích mặt đáy:         \({1 \over 2} \times {1 \over 3} = {1 \over 6}\,\,d{m^2}\)

Diện tích xung quanh:    \(\left( {{1 \over 2} + {1 \over 3}} \right) \times 2 \times {2 \over 5} = {2 \over 3}\,\,d{m^2}\)

Thể tích:                       \({1 \over 2} \times {1 \over 3} \times {2 \over 5} = {1 \over {15}}\,\,d{m^3}\)

Ta có bảng kết quả như sau:

 

shoppe