Đăng ký

Bài 2 trang 104 SGK Toán 5

Đề bài

Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.

Hướng dẫn giải

Chia hình vẽ ban đầu thành các hình chữ nhật nhỏ, sau đó tính diện tích các hình đó.

Lời giải chi tiết

Cách 1: Chia khu đất thành ba hình chữ nhật như sau:

Hình I và hình III đều có chiều rộng bằng 30m.

Hình I và hình III đều có chiều dài bằng 100,5m.

Tổng diện tích hình I và hình III là:          (100,5 x 30) x 2 = 6030 (m2)

Hình II có chiều dài là:                            100,5 - 40,5 = 60 (m)

Hình II có chiều rộng là:                          50 - 30 = 20 (m)

Diện tích của hình II là:                           60 x 20 = 1200 (m2)

Diện tích của khu đất là:                          6030 + 1200 = 7230 (m2)

                                                                              Đáp số: 7230m2

Cách 2: Diện tích của khu đất bằng diện tích hình chữ nhật bao phủ trừ đi diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ với các kích thước là 50m và 40,5m.

Chiều dài của hình chữ nhật bao phủ là:       40,5 + 100,5 = 141(m)

Chiều rộng của hình chữ nhật bao phủ là:     50 + 30 = 80 (m)

Diện tích của hình chữ nhật bao phủ là:        141 x 80 = 11280 (m2)

Tổng diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ là: (50 x 40,5 )x 2 = 4050 (m2)

Diện tích của khu đất là:                              11280 - 4050 = 7230 (m2)

                                                         Đáp số: 7230 m2

shoppe