Đăng ký

Bài 1 trang 75 SGK Toán 5

Đề bài

Viết các số thập phân sau thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

     0,57;          0,3;           0,234;           1,35.

Mẫu: 0,57 = 57%

Hướng dẫn giải

Nhân số đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết

0,3 = 30%;                   0,234 = 23,4%;                      1,35 = 135%

shoppe