Đăng ký

Bài 1 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số) SGK Toán 5

Đề bài

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

 \(\dfrac{4}{11}... \dfrac{6}{11}\)                             \(\dfrac{6}{7}... \dfrac{12}{14}\)

 \(\dfrac{15}{17}... \dfrac{10}{17}\)                             \(\dfrac{2}{3}... \dfrac{3}{4}\)

Hướng dẫn giải

a) Trong hai phân số cùng mẫu số: 

- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

b) Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử sổ của chúng.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{4}{11}< \dfrac{6}{11}\);                                        

\(\dfrac{15}{17}> \dfrac{10}{17}\);

\(\dfrac{6}{7} = \dfrac{6\times 2}{7 \times 2} = \dfrac{12}{14} \) 

Vậy \(\dfrac{6}{7}  = \dfrac{12}{14} \) ;

\(\dfrac{2}{3} = \dfrac{2\times 4}{3 \times 4} = \dfrac{8}{12} \) ;

\(\dfrac{3}{4} = \dfrac{3\times 3}{4 \times 3} = \dfrac{9}{12} \) 

Mà \(\dfrac{8}{12} < \dfrac{9}{12} \)       

Vậy \(\dfrac{2}{3} < \dfrac{3}{4} \).     

shoppe