Đăng ký

Bài 1 trang 56 SGK Toán 5

Đề bài

Đặt tính rồi tính:

a) \(2,5 \times 7\);                      b) \(4,18 \times 5\);

c) \(0,256 \times 8\);                   d) \(6,8 \times 15\).

Hướng dẫn giải

- Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy

nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết

shoppe