Đăng ký

Bài 1 trang 38 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Đề bài

Bài 1 trang 38 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Khẳng định sau đúng hay sai?

 

Hướng dẫn giải

Bài 1 Ước chung. Ước chung lớn nhất Chân trời sáng tạo: toán 6 mới

a, ƯC (12, 24) = { 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18}

Sai vì

 ƯC(12, 24) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

b, ƯC (36, 12, 48) = { 1, 2, 3, 4, 6, 12}

Đúng

 

shoppe