Đăng ký

Bài 4 trang 39 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 4 trang 39 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Ta có: ƯCLN(28, 42) = 14

 

Ta có: ƯCLN(60, 135) = 15

 

Ta có: ƯCLN(288, 180) = 36

 

shoppe