Đăng ký

Bài 3 trang 39 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Bài 3 trang 39 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

a, 

A = {1; 2; 3; 6}

Nhận xét: Ta thấy tập hợp ƯC (18, 30) = {1; 2; 3; 6} nên tập hợp ƯC (18, 30) giống với tập hợp A.

b,

i.  24 = 23 . 3

    40 = 23 . 5

  • ƯCLN(24, 40) = 23 = 8.

  • Vậy: ƯC(24, 40) = Ư(8) = {1; 2; 3; 4; 8}.

 

ii. 42 = 2 . 3 . 7

    98 = 2 . 72

  • ƯCLN(42, 98) = 2 . 7 = 14.

  • ƯC (42, 98) = Ư(14) = {1; 2; 7; 14}.

 

iii. 180 = 22 . 32 . 5

      234 = 2 . 32 . 13

  •  ƯCLN(180, 234) = 2 . 32 = 18

  • ƯC(180, 234) = Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}.

shoppe