Đăng ký

Thực hành 2 trang 37 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Thực hành 2 trang 37 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

a, Ư(36) = {1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36}

    Ư(45) = {1; 3; 5; 9; 15; 45}

  •  ƯC(36; 45) = {1; 3; 9}.

b, Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}

    Ư(36) = {1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36}

    Ư(45) = {1; 3; 5; 9; 15; 45}

  • ƯC(18, 36, 45) = {1; 3; 9}

shoppe