Đăng ký

Bài 1 trang 169 SGK Toán 5

Đề bài

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

a) 

Hình lập phương

(1)

(2)

       Độ dài cạnh

 12cm

 3,5m

       Sxung quanh

 

 

       Stoàn phần

 

 

       Thể tích

 

 

Hình lập phương

(1)

(2)

       Độ dài cạnh

 12cm

 3,5m

       Sxung quanh

 

 

       Stoàn phần

 

 

       Thể tích

 

 

b)

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

        Chiều cao

5cm

 0,6m

        Chiều dài

8cm

1,2m

        Chiều rộng

6cm

0,5m

        Sxung quanh

 

 

        Stoàn phần

 

 

        Thể tích

 

 

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

        Chiều cao

5cm

 0,6m

        Chiều dài

8cm

1,2m

        Chiều rộng

6cm

0,5m

        Sxung quanh

 

 

        Stoàn phần

 

 

        Thể tích

 

 

Hướng dẫn giải

Áp dụng các công thức: 

- Hình lập phương:

 S xung quanh = diện tích 1 mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4

toàn phần = diện tích 1 mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6

V = cạnh × cạnh × cạnh

- Hình hộp chữ nhật:  

xung quanh = chu vi đáy × chiều cao = (chiều dài + chiều rộng) × 2 × chiều cao

toàn phần  = S xung quanh  + S đáy × 2

V = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

Lời giải chi tiết

a) 

Hình lập phương

(1)

(2)

Độ dài cạnh

12 cm

3,5 m

Sxung quanh

576 cm2

49 m2

Stoàn phần

864 cm2

73,5 m2

Thể tích

1728 cm3

42,875 m3

Hình lập phương

(1)

(2)

Độ dài cạnh

12 cm

3,5 m

Sxung quanh

576 cm2

49 m2

Stoàn phần

864 cm2

73,5 m2

Thể tích

1728 cm3

42,875 m3

b) 

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều cao

5 cm

0,6 m

Chiều dài

8 cm

1,2 m

Chiều rộng

6 cm

0,5 m

Sxung quanh

140 cm2

2,04 m2

Stoàn phần

236 cm2

3,24 m2

Thể tích

240 cm3

0,36 m3

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều cao

5 cm

0,6 m

Chiều dài

8 cm

1,2 m

Chiều rộng

6 cm

0,5 m

Sxung quanh

140 cm2

2,04 m2

Stoàn phần

236 cm2

3,24 m2

Thể tích

240 cm3

0,36 m3

shoppe