Đăng ký

Bài 1 trang 156 SGK Toán 5

Đề bài

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 thế kỉ  = ... năm

1 năm = ... tháng                                         b) 1 tuần lễ có ... ngày

1 năm không nhuận có ... ngày                        1 ngày = ... giờ

1 năm nhuận có ... ngày                                   1 giờ = ... phút

1 tháng có ... (hoặc ...) ngày                             1 phút = ... giây

Tháng 2 có ... hoặc ... ngày

Hướng dẫn giải

a) 1 thế kỉ  = 100 năm                                b) 1 tuần lễ có 7 ngày

1 năm = 12 tháng                                           1 ngày = 24 giờ.

1 năm không nhuận có 365 ngày                   1 giờ = 60 phút

1 năm nhuận có 366 ngày                              1  phút = 60 giây

1 tháng có 30 (hoặc 31) ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.

 

 

 

shoppe