Đăng ký

Bài 1 trang 151 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

 Nêu những phản ứng chính xảy ra trong lò cao.

 

Hướng dẫn giải

- Phản ứng tạo thành chất khử CO:

\(C + O_2 \xrightarrow[]{t^o} CO_2\)

\(CO_2 + C \xrightarrow[]{t^o} 2CO\)

- Phản ứng khử oxit sắt:

\(2Fe_2O_3 +CO\xrightarrow[]{t^o} 2Fe_3O_4 + CO_2\)

\(Fe_3O_4 + CO \xrightarrow[]{t^o} 3FeO + CO_2\)

\(FeO +CO\xrightarrow[]{t^o} Fe +CO_2\)

- Phản ứng tạo xỉ: 

\(CaCO_3\rightarrow CaO +CO_2\)

\(CaO+SiO_2\xrightarrow[]{t^o} CaSiO_3\)