Đăng ký

Bài 1 trang 102 SGK Toán 5

Đề bài

Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh được cho trên bản đồ hình quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh:

a) Thích màu xanh ?                            b) Thích màu đỏ ?

c) Thích màu trắng ?                           d) Thích màu tím ?

Hướng dẫn giải

Từ biểu đồ ta thấy có 40% số học sinh thích màu xanh, 25% số học sinh thích màu đỏ, 20% số học sinh thích màu trắng và 15% số học sinh thích màu tím. Từ đó ta tìm được số học sinh thích mỗi loại màu đó.

Lời giải chi tiết

a) Có 40% số học sinh thích màu xanh. Vậy số học sinh thích màu xanh là:

                     120 : 100 x 40 = 48 (học sinh)

b) Có 25% số học sinh thích màu đỏ. Vậy số học sinh thích màu đỏ là:

                     120 : 100 x 25 = 30 (học sinh)

c) Có 20% số học sinh thích màu trắng. Vậy số học sinh thích màu trắng là:

                    120 : 100 x 20 = 24 (học sinh)

d) Có 15% số học sinh thích màu tím. Vậy số học sinh thích màu tím là:

                    120 : 100 x 15 = 18 (học sinh)

                                                   Đáp số: a) 48 học sinh; b) 30 học sinh;

                                                               c) 24 học sinh; d) 18 học sinh.

shoppe