Đăng ký

Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 9

Đề bài

Nêu các khái niệm kiểu hình và nêu ví dụ minh họa

Hướng dẫn giải

Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ tính trạng cùa cơ thể.

Ví dụ tính trạng liên quan đến màu sắc hoa như  kiểu hình hoa màu đỏ ; kiểu hình hoa màu trắng, kiểu hình hoa màu vàng; kiểu hình hoa màu trắng.