Đăng ký

Bài 1, 2 trang 59, 60 SGK Toán 4

Đề bài

1. Tính nhẩm:

a) 18 x 10                           82 x 100                            256 x 1000

   18 x 100                          75 x 1000                           302 x 10

    18 x 1000                        19 x 10                              400 x 100

b) 9000 : 10                        6800 : 100                        20020 : 10

   9000 : 100                        420 : 10                           200200 : 100

   9000 : 1000                       2000 : 1000                    2002000 : 1000

2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

300kg = ... tạ                                 70kg =....yến

Cách làm:                                      800kg = ....tạ

Ta có:  100kg =  1 tạ                      300 tạ =...tấn

Nhẩm: 300 : 100 = 3                     120 tạ =...tấn

Vậy:    300kg = 3 tạ                       5000kg = ...tấn

                                                    4000g = ...kg

Hướng dẫn giải

- Khi nhân số tự  nhiên với 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc thêm một, hai, ba ... chữ số 0 vào bên phải số đó.

- Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, .... cho 10, 100, 1000,... ta chỉ việc bỏ bớt một, hai, ba ... chữ

số 0 ở bên phải số đó.

Lời giải chi tiết

1.

a) 18 x 10 = 180             82 x 100 = 8200              256 x 1000 = 256000

18 x 100 = 1800             75 x 1000 = 75000           302 x 10 = 3020

18 x 1000 = 18000         19 x 10 = 190                  400 x 100= 40000

b) 9000 : 10 = 900          6800 : 100 = 68              20020 : 10 = 2002

9000 : 100 = 90              420 : 10  =42                  200200 : 100 = 2002

9000 : 1000 = 9              2000 : 1000 = 2             2002000 : 1000 = 2002

2. 

70kg =7 yến                                 120 tạ = 12 tấn

800kg = 8 tạ                                 5000kg = 5 tấn 

300 tạ = 30 tấn                             4000g = 4 kg

 

 

 

  

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe