Đăng ký

Bài 1, 2 trang 48 SGK Toán 4

Đề bài

1.Tính rồi thử lại:

a) \(35269 + 27485\)                              

    \(80326 - 45719\)                                     

b) \(48796 + 63584\)

    \(10000 - 8989\)

2. Tính giá trị của biểu thức:

a) \(570 - 225 - 167 + 67\)                 

    \(168 \times 2 : 6 \times 4\)                             

b) \(468 : 6 + 61 \times 2\)

    \(5625 - 5000 : (726 : 6 - 113)\)

Hướng dẫn giải

1

a) +) \(35269 + 27485 = 62754\)

         Thử lại: \(62754 - 27485 = 35269\)

    +) \(80326 - 45719 = 34607\)

         Thử lại: \(34607 + 45719 = 80326\)

b) +) \(48796 + 63584 = 112380\)

         Thử lại: \(112380 - 63584 = 48796\)

    +) \(10000 - 8989 = 1011\)

        Thử lại: \(1011 + 8989 = 10000\)

2. 

a)  \(570 - 225 - 167 + 6 \)                           

     \(= 345 - 167 + 67\)                                

     \(= 178 + 67 = 245\)                               

     \(168 \times 2 : 6 \times 4 \)

     \( = 336 :  6 \times 4 \)

     \( = 56 \times 4 = 224\)

 b) \(468 : 6 + 61 \times 2\)                          

  \(= 78 + 122 \)                                     

  \(= 200\)                                              

  \(5625 - 5000 : (726 : 6 - 113) \)

   \(= 5625 - 5000 : (121 - 113) \)

   \( = 5625 - 5000 : 8 \)

   \(= 5625 - 625 = 5000\)

 


shoppe