Đăng ký

Bài 1, 2 trang 40 (Phép trừ) SGK Toán 4

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính: 

a) 987864 - 783251

969696 - 656565

b) 839084 - 246937

628450 - 35813

2. Tính:

a) 48600 - 9455

65102 - 13859

b) 80000 - 48765

941302 - 298764

Hướng dẫn giải

1. 

2. Học sinh tự đặt tính như bài 1, được kết quả như sau:

a) 48600 - 9455 = 39145                          

    65102 - 13859 = 51243                           

b) 80000 - 48765 = 31235

    941302 - 298764 = 642538

shoppe