Đăng ký

Bài 1, 2 trang 29, 30 SGK Toán 5

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4ha = ... m2                     \( \frac{1}{2}\) ha = ... m2 

    20ha = ... m2                   \( \frac{1}{100}\) ha = ... m2 

    1km2 = ... ha                   \( \frac{1}{10}\) km2 = ... ha

    15km2 = ... ha                  \( \frac{3}{4}\) km2 = ... ha 

b) 60 000m2  = ... ha                  

    1800ha = ... km2  

    800 000m2  = ... ha                    

    27000 ha = ... km2  

2. Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

Hướng dẫn giải

1.

a) 4ha = 40 000 m2               

    \( \dfrac{1}{2}\) ha = \(\dfrac{1}{2} \times 10000\) m= \(5 000\) m2

    20ha = 200 000 m2           

     \( \dfrac{1}{100}\) ha = \(\dfrac{1}{{100}} \times 10000\) m= \(100\) m2

    1km2 = 100 ha                 

     \( \dfrac{1}{10}\) km2 = \(\dfrac{1}{{10}} \times 100\) ha = \(10\) ha

    15 km2 = 1500 ha             

    \( \dfrac{3}{4}\) km2 = \(\dfrac{3}{4} \times 100\) ha = \(75\) ha  

b) 60 000m= 6 ha                   

    1800ha = 18km2  

    800 000m2  = 80ha                    

    27000 ha = 270 km2  

2.  Đổi 22 200 ha = 222 km2

Diện tích rừng Cúc Phương là 222 km2.


shoppe