Đăng ký

Bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 4

Đề bài

1. Tính

a) \(\frac{2}{3}+\frac{3}{4}\);                             b) \(\frac{9}{4}+\frac{3}{5}\)     

c) \(\frac{2}{5}+\frac{4}{7}\)                              d) \(\frac{3}{5}+ \frac{4}{3}\)

2. Tính (theo mẫu)

Mẫu:        \(\frac{13}{21}+\frac{5}{7}=\frac{13}{21}+\frac{5×3}{7×3}=\frac{13}{21}+\frac{15}{21}=\frac{28}{21}\)

a) \(\frac{3}{12}+\frac{1}{4}\)         b) \(\frac{4}{25}+\frac{3}{5}\)          c) \(\frac{26}{81}+\frac{4}{27}\)        d) \(\frac{5}{64}+\frac{7}{8}\) 

3. Một xe ô tô giờ đầu chạy được \(\frac{3}{8}\) quãng đường, giờ thứ hai chạy được \(\frac{2}{7}\) quãng đường. Hỏi sau hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

Hướng dẫn giải

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

Lời giải chi tiết

1. a) \(\frac{2}{3}+\frac{3}{4}\)

+) Quy đồng hai mẫu số: 

\(\frac{2}{3} =\frac{2×4}{3×4}=\frac{8}{12}\);   \(\frac{3}{4} =\frac{3×3}{4×3}=\frac{9}{12}\)

+) Cộng hai phân số: \(\frac{2}{3}+\frac{3}{4}= \frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{17}{12}\)

b) \(\frac{9}{4}+\frac{3}{5}\)

+) Quy đồng mẫu số: \(\frac{9}{4}= \frac{9×5}{4×5}=\frac{45}{20}\);   \(\frac{3}{5}= \frac{3×4}{5×4}=\frac{12}{20}\)

+) Cộng hai phân số : \(\frac{9}{4}+\frac{3}{5}\) = \(\frac{45}{20}+ \frac{12}{20}=\frac{57}{20}\)

c) \(\frac{2}{5}+\frac{4}{7}\)

+) Quy đồng mẫu số: 

\(\frac{2}{5}= \frac{2×7}{5×7}=\frac{14}{35}\) ;      \(\frac{4}{7}= \frac{4×5}{7×5}=\frac{20}{35}\)

+) Cộng hai phân số: \(\frac{2}{5}+\frac{4}{7}\) = \(\frac{14}{35}+ \frac{20}{35}=\frac{34}{35}\)

d) \(\frac{3}{5}+ \frac{4}{3}\)

+) Quy đồng mẫu số : 

\(\frac{3}{5}= \frac{3×3}{5×3}=\frac{9}{15}\);     \(\frac{4}{3}= \frac{4×5}{3×5}=\frac{20}{15}\)

+) Cộng hai phân số: \(\frac{3}{5}+ \frac{4}{3}\) = \(\frac{9}{15}+\frac{20}{15}=\frac{29}{15}\)

2.  a) \(\frac{3}{12}+\frac{1}{4}= \frac{3}{12}+ \frac{1×3}{4×3}=\frac{3}{12}+\frac{3}{12}=\frac{6}{12}\)

b) \(\frac{4}{25}+\frac{3}{5}= \frac{4}{25}+\frac{3×5}{5×5}= \frac{4}{25} +\frac{15}{25}= \frac{19}{25}\)

c) \(\frac{26}{81}+\frac{4}{27}= \frac{26}{81}+\frac{4×3}{27×3}= \frac{26}{81}+\frac{12}{81}=\frac{38}{81}\)

d) \(\frac{5}{64}+\frac{7}{8}= \frac{5}{64}+\frac{7×8}{8×8}= \frac{5}{64}+\frac{56}{84}=\frac{61}{84}\)

3. Sau hai giờ ô tô chạy được số phần của quãng đường là:

           \(\frac{3}{8}\) + \(\frac{2}{7}\) = \(\frac{21}{56}+\frac{16}{56}=\frac{37}{56}\) (quãng đường)

                                                               Đáp số: \(\frac{37}{56}\) quãng đường

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe